GIRLS NAMES WITH ‘B’ BOYS NAMES WITH ‘B’
Bahula Badari
Bandhavi Bala Chandra
Bhagya Balaraju
Bhagya Latha Balagopal
Bhagya Laxmi Bala Govind
Bhagya Priya Balakrishna
Bhagya Sri Basavaraj
Bhairavi Basaveswar
Bhamaa Latha Bhagavan
Bhanu Sri Bhala Sudan
Banumathi Bala aaditya
Bhanupriya Bhalendra
Bhanurekha Bhanu Chandar
Bharani Bhanu Prakash
Bharathi Bhanu Teja
Bharavi Bharadvaj
Bhargavi Bharath
Bhavana Bharath Kumar
Bhavani Bhargav
Bhavika Bhargavram
Bhavya Bhaskar
Bhramra Priya Bhoopati
Bhramaramba Bilvanath
Bhramari  
Bhuvana  
Bhuvaneswari  
Bindu  
Bindu Lahtha  
Bindu Priya  
Bindu Sri  
Brahmini  
Brunda  
Brundeswari